جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی

در این جلسه که باحضور سرکار خانمها: دکتر خزیمه (سرپرست اساتید مشاور) ، دکتر طهانی، دکتر صابری، دکتر کارگهی ، آقای دکتر ناصری : (اساتید مشاور) خانم شامیر (کارشناس آموزشی) و خانم عابدی (کارشناس دفتر مشاوره دانشکده) برگزار گردید، درخصوص مسایل و مشکلات برخی از دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد