کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۲۲ در دانشکده داروسازی

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز شنبه ۹۷/۲/۲۲ در کلاس شهید خرازی دانشکده داروسازی با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید. در این جلسه، آموزش تکنیک های شناختی، عاطفی و عملکرد در موفقیت تحصیلی و راهبردهای یادگیری مورد بحث قرار گرفت.