شرکت سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

  در این جلسه که در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲ با حضور خانم دکتر چنگیز (ریاست محترم دانشگاه)، آقای دکتر صبری (معاون محترم آموزشی) و سایر اعضا در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید ، اهم پرونده تحصیلی برخی از دانشجویان جهت تصمیم گیری آموزشی توسط آقای دکتر فریدفر (سرپرست اداره مشاوره) مطرح گردید.