جلسه هم اندیشی سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با دبیر و کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر و معاون مدیر امور آموزشی برگزار گردید.

 در این جلسه به ضرورت بحث پیشگیری از افت تحصیلی و راهکارهای اجرایی مقابله با آن توسط ستاد شاهد، اداره مشاوره و معاونت آموزشی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.