کارگاه آموزشی ویژه «همتایاران سلامت روان» توسط اداره مشاوره برگزار گردید.

  در این جلسه شرح وظایف همتایاران سلامت روان، نحوه شناسایی دانشجویان پرخطر و ارجاع این دانشجویان به دفاتر مشاوره مورد بحث قرار گرفت.