کارگاه های «مهارت های پایه و ضروری مطالعه »

کارگاه های «مهارت های پایه و ضروری مطالعه » در کلیه دانشکده ها طبق زمان بندی از روز یکشنبه مورخ ۲۶فروردین ماه ۹۷شروع گردیده و تا روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.

این کارگاه ها طبق برنامه ذیل ادامه دارد:

دانشکده

زمان

مکان

دانشکده فناوریهای نوین

یکشنبه ۲۶/۱/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

طبقه همکف دانشکده فناوری های نوین، کلاس شماره۱

 

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

سه شنبه ۲۸/۱/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

دانشکده پزشکی ، کلاس شماره ۱۱

دانشکده پرستاری و مامایی

شنبه ۱/۲/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

تالار اندیشه دانشکده پرستاری

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

یکشنبه ۲/۲/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

تالار پژوهش دانشکده مدیریت

دانشکده توانبخشی

سه شنبه ۴/۲/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

طبقه همکف دانشکده توان بخشی، سالن معرفت

دانشکده دندانپزشکی

شنبه ۱۵/۲/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

سالن آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی

دانشکده بهداشت و تغذیه

یکشنبه ۱۶/۲/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

دانشکده بهداشت.کلاس شماره ۷

دانشکده داروسازی

شنبه ۲۲/۲/۹۷ ساعت ۱۴-۱۲

کلاس شهید خرازی دانشکده داروسازی