جلسه هسته پیشرفت تحصیلی با حضور کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان و مسئولین دانشکده داروسازی

جلسه هسته پیشرفت تحصیلی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۸ با حضور خانمها حسینی و صالحی (کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان) ، آقای دکتر علی عمرانی (معاون آموزشی) ، خانم دکتر بدری (معاون دانشجویی فرهنگی) ، خانم دکتر یکدانه (مسئول اساتید مشاور) و خانم مصلحی (کارشناس آموزشی) در دفتر شورای دانشکده داروسازی برگزار گردید.

  در این جلسه درخصوص فرایند پیگیری وضعیت دانشجویان مشروط رشته داروسازی و نحوه ارجاع به اداره مشاوره و اساتید مشاور به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.