کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه»

کارگاه « مهارت های پایه و ضروری مطالعه» در روز یکشنبه ۹۷/۲/۱۶ در کلاس شماره ۷ دانشکده بهداشت با حضور آقای دکتر علی بیک برگزار گردید.

 در این کارگاه جنبه های شناختی، عاطفی و عملکرد در پیشرفت تحصیلی تحلیل گردید.