جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با حضور آقای دکتر فریدفر (سرپرست اداره مشاوره) ، آقای دکتر امامی (ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی)، آقای دکتر یقینی (معاون آموزشی دانشکده) ، خانم دکتر اسمعیل (معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده) و خانمها صالحی و قاسمی (کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان) در روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه به آمار دانشجویان دارای افت تحصیلی، مهمترین علل آن، اقدامات انجام شده و لزوم تشکیل کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان و اساتید مشاور و سایر فعالیت های مورد نیاز جهت اجرا، اشاره گردید.