جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با رییس دانشکده توانبخشی

جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با رییس دانشکده توانبخشی در روز یکشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ۹۷ در دفتر ریاست دانشکده توانبخشی برگزار گردید.در این جلسه به اهم مشکلات دانشجویان، کارگاه و سخنرانی ها و سایر برنامه های مورد نیاز جهت اجرا، اشاره گردید.