جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در محل مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی با حضور دکتر فریدفر، دکتر خیرآبادی، دکتر ابطحی ، دکتر نصیری ، دکتر علی بیک و خانم صالحی (کارشناس پیشرفت تحصیلی مرکز مشاوره) برگزار گردید.در این جلسه درخصوص برنامه های اجرایی اداره ، برنامه ریزی و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.