برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتیدمشاور تحصیلی با عنوان "پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان" توسط اداره مشاوره و سلامت روان باهمکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

این کارگاه به منظور آموزش اساتید مشاور تحصیلی که رسالت هدایت و راهنمایی دانشجویان دارای افت تحصیلی و درمعرض خطر را به دوش دارند و همچنین پیشگیری از هرنوع رفتار خودآسیب رسان، برگزار گردید.
دراین جلسه که باحضور ۳۸ نفر تشکیل گردید، هدف از تشکیل این کارگاه،تعاریف و انواع رفتارهای خودآسیب رسان،علل روان شناختی و نحوه وحد و مرز کمک به این دانشجویان توسط آقای دکتر خیرآبادی تدریس گردید و در حین کارگاه به سئوالات اساتید پاسخ گفته شد.