سخنرانی سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در تاریخ یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷

در این جلسه آقای دکتر فریدفر درخصوص فرایند،اهداف و اصول مشاوره با دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر صحبت نموده و گزارشی از اهم مشکلات این دانشجویان و شیوه های ارجاع به اداره مشاوره بیان فرمودند.