جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان با مدیر و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با حضور آقای دکتر فریدفر (سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان ) ، خانم دکتر یمانی (مدیر و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ) و خانمها صالحی و احسان پور (کارشناس ادارات) در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ در محل EDC برگزار گردید.در این جلسه درخصوص عناوین کارگاه های مورد نیاز ویژه اساتید مشاور، برنامه ریزی و زمان بندی لازم برای شروع این دوره ها به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.