جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه سرپرست و کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان در روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ در محل دفتر سرپرست مرکز برگزار گردید.

   در این جلسه درخصوص اقدامات برنامه ریزی شده به مناسبت هفته خوابگاه، هسته پیشرفت تحصیلی و همتایاران مشاور به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.