معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر سید محسن حسینی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:  ۳۷۹۲۳۰۳۰ ،۳۷۹۲۳۰۳۳۳

تلفن مستقیم:۳۶۶۹۰۸۰۰ و ۳۶۶۸۳۱۲۵

ایمیل:  hosseini@hlth.mui.ac.ir