معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر ذبیح الله شاهمرادی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:  ۳۷۹۲۳۰۳۰ ،۳۷۹۲۳۰۳۳۳

تلفن مستقیم:۳۶۶۹۰۸۰۰ و ۳۶۶۸۳۱۲۵

ایمیل:shahmoradi@med.mui.ac.ir