درخواست سکونت خوابگاه

فرم درخواست سکونت در خوابگاههای استیجاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تذکرات مهم:

-در صورتیکه به هر یک از سئوالات بطور کامل و دقیق جواب داده نشود به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.