قائم مقام معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر سید محسن حسینی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:۳۷۹۲۳۰۳۰ ، ۳۷۹۲۳۰۳۳

تلفن مستقیم:۳۶۶۹۰۸۰۰ و ۳۶۶۸۳۱۲۵

 

ایمیل:hosseini@hlth.mui.ac.ir