مشاور اجرایی معاون دانشجویی فرهنگی

 

آقای رضا تاجمیر ریاحی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:  ۳۷۹۲۳۰۳۰ ،۳۷۹۲۳۰۳۳۳

تلفن مستقیم:۳۶۶۹۰۸۰۰ و ۳۶۶۸۳۱۲۵

ایمیل:  csa@mui.ac.ir