اخبار فرهنگی

اسامی راه یافتگان بخش آوایی و منتخبین بخش کتبی (معارف)بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت در مرحله کشوری

راه یافتگان بخش آوایی در بخش آوایی حضوری و غیر حضوری و همچنین  منتخبین بخش کتبی (معارف) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت مشخص گردید.

اشتراک در اخبار فرهنگی