مدیر دانشجویی

حسین اسماعیلی

مدیر دانشجویی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پست الکترونیک:esmaeili@mng.mui.ac.ir

تلفن:۳۷۹۲۴۵۰۱