سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان

دکتر جلیل فرید فر
سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان
۳۶۶۹۸۰۶۶ 
    :تلفن