کارکنان مرکز بهداشت

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

دکتر محمود  خوبیان

دندانپزشک

 

دکتر حمیدرضا  صادقی

پزشک عمومی

 

خانم دکتر انصاری

پزشک عمومی

 

خانم دکتر  سلیحی

پزشک عمومی

 

خانم دکتر مصطفوی

پزشک عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

مهدی جوادیان

کادر پرستاری

 

خانم تقوایی

کادر پرستاری

 

خانم طلاوری

کادر پرستاری

 

خانم حاجیان

کادر پرستاری

 

خانم بابایی

کادر پرستاری

 

 

خانم ایروانی

داروخانه وپذیرش

 

خانم ملکی

داروخانه وپذیرش