واحد پرستاری

واحد پرستاری خدمات خود را به صورت شبانه روزی  به دانشجویانو مراجعین ارائه می نماید در این واحد با ارائه خدماتی از قبیل ، تزریقات و پانسمان، بخیه ، وصل سرم ، شستشوی گوش ،نوار قلب و انجام جراحيهاي كوچك با دستور پزشک، آتل بندی و.. در خدمت دانشجویان و  مراجعین می باشد

این مرکز مجهز به اتاق احیاء می باشد که شامل دستگاه الکترو شوک و الکترو کاردیو گرافی و...