واحد پزشک عمومی

 

این واحـــد در شیفت صبح به صــورت آنکــال و در شیفت بعدازظهــر از ساعت  ۱۶ تا  ۲۲ با برنامه  ریزی منظم و با استفاده از پزشکان مجرب (خانم وآقا ) به صورت  ثابت همه روزه آماده ویزیت بیماران می باشد.

 معاینه دانشجویان جدیدالورود طبق شناسنامه سلامت به صورت مستمر

ارجاع بیماران به مراکز تخصصی برای معاینات بیشتر در صورت لزوم