جلسه هم اندیشی و تبادل نظردر خصوص مسائل درمانگاه دانشجویان