بازدید کارشناس بهداشت محیط

  1. بهداشت آبدارخانه
  2. بهداشت کفشداري
  3. بهداشت وضوخانه
  4. نور در مسجد
  5. تهويه، گرما و سرماي مسجد
  6. بهداشت چادرهاي مشترک
  7. بهداشت پذيرايي
  8. بهداشت فرش و کف‌پوش