ارتباط با ما

آدرس مرکز بهداشت دانشجویان:

خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی مجموعه خوابگاههای دانشگاه جنب خوابگاه مفتح مرکز بهداشت دانشجویان

تلفن تماس مرکز : ۳۶۶۹۸۰۶۶                                    فاکس : ۳۶۶۸۲۱۵۰

Mn_2196@yahoo.com