واحد داروخانه

داروخانه مرکز با حدوداً ۱۹۳ قلم دارو و لوازم  بهداشتي  و تجهیزات  با توجه به مراجعات و نوع نسخه های وارده به داروخانه اقدام به تهیه دارو و ملزومات می نماید درحال حاظرحدود ۹۵% از نسخ تجویز شده  توسط پزشکان در مرکز تحویل بیمار می گردد.

تجهیز داروخانه و پذیرش مرکز به دستگاه کارت خوان جهت پرداخت هزینه ها