کلاس آموزش اطفاء حریق به مناسبت هفته خوابگاه

این برنامه به مناسبت هفته خوابگاه ها و در راستای توانمندسازی پرسنل شاغل و دانشجویان ساکن در خوابگاه ها در پیشگیری از حوادث آتش سوزی، کنترل و اطفاء آتش و جلوگیری از گسترش آتش کارگاه آموزشی کنترل و اطفاء حریق در محوطه خوابگاه دانشجویی دکتر کرمانی و میلاد برگزار گردید. همچنین این برنامه دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ در خوابگاه پسران جی برگزار خواهد شد.