کارگاه فنون روزنامه نگاری(دور دوم)

در ضمن زمان ارائه گواهی حضور در کارگاه متعاقبا اعلام میگردد.