کارگاه آموزش اطفاء حریق

به منظور افزایش آگاهی و توانمند سازی دانشجویان و پرسنل خوابگاهها کارگاه آموزش عملی اطفاء حریق در محوطه مجموعه خوابگاههای کرمانی و میلاد برگزار شد و شرکت کنندگان با روش های پیشگیری از گسترش آتش و راه های مهار و مقابله با آن آشنا شدند.