کارگاه آموزشی با عنوان:نوجوانان امروز و نیازهای آنها