پخش مستقیم مسابقه فوتبال ایران اسپانیا در جمع پرشور دانشجویان علوم پزشکی اصفهان