پارک فناوری سلامت در اصفهان راه اندازی می گردد

خانم دکتر طاهره چنگیز رئیس دانشگاه ضمن بیان این مطلب گفت: با پوشش ۵۰ درصدی مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات اولیه به نظام سلامت روبرو هستیم که بر اساس چشم انداز ترسیم شده، در سال جاری این رقم ۲۰ درصد افزایش می یابد.
وی توسعه آموزش در حوزه بین الملل و جذب دانشجویان غیرایرانی را یکی از برنامه های امسال دانشگاه علوم پزشکی عنوان نمود و افزود: شمار دانشجویان خارجی در دانشگاه به تعداد انگشتان یک دست است اما امسال در ورودی اول این رقم را به بیش از ۱۰۰ دانشجو می رسانیم.
رییس دانشگاه ادامه داد: نقشه درمان استان در دست تدوین است و امسال تکمیل خواهد شد تا بر اساس آن توزیع منطقی امکانات، تجهیزات و متخصص انجام شود و از این طریق شاهد اثربخشی بیشتر نظام سلامت برای مردم باشیم.
خانم دکتر چنگیز با تاکید بر اینکه تاکنون ظرفیت خاصی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه گردشگری درمان ایجاد نکرده ایم، تصریح کرد: بسیاری از افراد غیر ایرانی در مراکز زیر مجموعه دانشگاه خدمات دریافت می کنند که باید این روند ساماندهی شود.
رییس دانشگاه همچنین گفت: تاکید ما در این موضوع واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی است و باید فضا و شرایط را مهیا کنیم تا بخش خصوصی و مراکز درمانی خیریه بتوانند از بازار گردشگری درمان استفاده کنند.