همایش تجلیل از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

وی با اشاره به مسئولیت سالهای پیش خود در ستاد شاهد و ایثارگر پیشنهاد کرد با همکاری اداره مشاوره و سلامت روان کارگاه های آموزشی و جلسات مشاوره برای دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار گردد. تجدید نظر در نحوه استفاده استاد مشاور، اطلاع رسانی مناسب در خصوص حقوق دانشجویان شاهد و ایثارگر و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی برای این دانشجویان از دیگر پیشنهادات مطرح شده معاون فرهنگی دانشجویی بود.

گفتنی است در این گرد همایی که به همت ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه برگزار گردید از دانشجویان ممتاز و نخبه شاهد و ایثارگر با حضور مسئولین دانشگاه تقدیر به عمل آمد.