همایش بزرگ پیاده روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان