نشست مدیر دانشجویی دانشگاه با مسئولین خوابگاه های دختران