نایب قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سیزدهمین المپیاد ورزش های قهرمانی دانشجویان دختر