معاون دانشجویی فرهنگی: تمرکز زدایی از سیاست های اصلی معاونت دانشجویی فرهنگی است

در ادامه علی محمد فزوه مدیر فرهنگی ضمن ارائه گزارشی از جلسه شورای فرهنگی دانشگاه افزود مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و نظارت برجشن های دانشجویی بر عهده مسئولین دانشکده ها می باشد. در ادامه در مورد شیوه نامه اجرایی جشن های دانشجویی بحث و تبادل نظر گردید