قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در المپیاد ورزش های همگانی

 مسابقات لیوان چینی انفرادی

نفر سوم: کورش نصیری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مسابقات لیوان چینی/  بخش تیمی

مقام دوم: تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مسابقات نمایشی تیمی طناب زنی
مقام اول: اصفهان

 رشته آمادگی جسمانی

مقام دوم: تیم دانشگاه اصفهان

 رشته فوتبال رومیزی

مقام دوم: علی خالدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رشته فریزبی

مقام دوم: تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان