قابل توجه دانشجویان پردیس (شهریه پرداز ) علوم پزشکی