ستاد اجرایی المپیاد

آقای دکتر اصغری

رئیس ستاد

آقای دکتر نژادجواد

دبیر المپیاد

آقای دکتر شاهمرادی

نایب رئیس ستاد

آقای دکتر یوسفی

عضو ستاد

آقای دکتر حسینی

عضو ستاد

آقای دکتر اسماعیلیان

عضو ستاد

آقای  مقدم منش

عضو ستاد