دیدار نوروزی معاون فرهنگی دانشجویی با کارکنان معاونت