دیدار صمیمانه معاون دانشجویی فرهنگی با همکاران تربیت بدنی