دیدار صمیمانه سرپرست دانشگاه با ریاست مدیران و کارشناسان معاونت دانشجویی فرهنگی