دکتر حسینی: سیاست گذاری اردو های جهادی به عهده معاونت فرهنگی دانشجویی است.

 در این جلسه که به همت مدیریت فرهنگی و با حضور دکتر سید محسن حسینی معاون فرهنگی دانشجویی و دکتر کمال حیدری معاون بهداشتی، دکتر اطمینانی مشاور اجرایی معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزارشد، مدیر فرهنگی در ابتدا گزارش کوتاهی از نحوه برگزاری اردو های جهادی و نیز کانون ها و تشکل های فعال در این حوزه گزارشی ارائه نمود. سپس دکتر حسینی توضیحاتی در خصوص آئین نامه هاواهمیت ساماندهی اردو های جهادی دانشگاه گزارشی ارائه و تاکید کرد،  سیاست گذاری اردو های جهادی به عهده معاونت فرهنگی دانشجویی است.