دومین نشست دبیران انجمن های علمی دانشگاه

این نشست دانشجویی دوشنبه ۴ تیرماه ۹۷ در اتاق جلسات معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست ابتدا خانم دکتر داداشی مشاوردر  امور انجمن های علمی معاون فرهنگی دانشجویی در مورد راهکار های ارتقای فعالیت های انجمن پیشنهاداتی ارائه نمود. در ادامه دانشجویان به بیان مشکلات و چالش های انجمن ها در دانشکده ها و همچنین عدم تخصیص بودجه مشخص عدم تشکیل منظم کمیته های نظارت دانشکده ها و هم پوشانی فعالیت های انجمن های علمی با سایر نهاد های دانشجویی پرداختند.

در پایان راهکارهایی چون تدوین برنامه عملیاتی برای هر انجمن، ثبت انجمن ها به صورت منطقه ای و کشوری، استفاده از تجربه و توان علمی اساتید به عنوان مشاور در انجمن های علمی اشاره شد.