حضور معاون دانشجویی فرهنگی در اردوی جهادی کانون جهاد سلامت