جمع آوری کمک های مردمی جهت ارسال به زلزله زدگان غرب کشور