جلسه هم اندیشی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه با مدیر و کارشناسان تربیت بدنی